Beursreglement Filafair... 2017

Beursreglement Filafair®… 2017

I Algemeen:
 1. Stichting Hertogpost is de organisator van de zevendes Filafair®…2017, hierna: de Beurs, en zal hierna worden aangeduid met: de Organisatie.
 2. De deelnemer aan de Beurs wordt hierna aangeduid met: de Standhouder.
 3. De aan de Standhouder toegewezen ruimte wordt hierna aangeduid met: de Stand.
 4. De Organisatie verleent onder geen voorwaarde enige exclusiviteit.
 5. De Organisatie kan zonder opgaaf van redenen inschrijvingen weigeren.
 6. De Organisatie behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en zonder opgaaf van redenen, standhouders en andere personen die zich niet houden aan de regels of anderszins niet conform de geldende normen gedragen, van de Beurs te doen verwijderen en uit te sluiten van verdere deelname aan door haar georganiseerde beurzen, zonder verplicht te zijn tot restitutie van de standhuur.
 7. De Standhouder welke ingeschreven te staat in het register van de Kamer van Koophandel dient zijn/haar inschrijvingsnummer te vermelden op het inschrijvingsformulier.
 8. Nadat de inschrijfformulieren zijn ontvangen door de Organisatie, ontvangt de Standhouder ruimschoots voor aanvang van de Beurs een indelingsformulier waarop de Stand vermeld staat, tezamen met de factuur voor de standhuur en eventuele bijkomende kosten.
 9. Reclame binnen de Beurs alsmede colportage, voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Reclame-uitingen welke naar het oordeel van de Organisatie niet stroken met de doelstellingen van de Beurs, dienen op eerste verzoek van de Organisatie direct verwijderd te worden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld vlaggen van internetveilingen ed.
 10. De Standhouder is te allen tijde gehouden de aanwijzingen van de Organisatie en het halpersoneel op te volgen.

II Standbouw:

 1. Opbouw: Met de inrichting van de Stand en standbouw kan op de dag en het tijdstip, zoals in de bijlage genoemd, worden begonnen.
 2. Openingsuren: De Standhouder is verplicht tijdig aanwezig te zijn, ervoor te zorgen dat zijn Stand bij aanvang van de openingsuren (op de bijlage genoemde dagen en tijdstippen) volledig ingericht en gereed te hebben ten behoeve van het publiek en de Stand tot het einde van de Beurs volledig ingericht te houden ten behoeve van het publiek.
 3. Afbraak: Op de dag en het tijdstip, genoemd in de bijlage dienen alle aangevoerde materialen, verkoopartikelen, verpakkingen etc. door de Standhouder te zijn afgevoerd en de Stand leeg te worden achtergelaten.
 4. De Standhouder verplicht zich de Stand te bezetten door zijn verkoopartikelen te exposeren en presenteren.
 5. Het is niet toegestaan buiten openingstijden of in het restaurant handel te drijven;
 6. Gedurende de openingsuren dient de Stand bemand te zijn.
 7. Per stand worden op de Beurs minimaal twee badges uitgereikt. Deze geven het recht op de onder punt II-1 genoemde tijden het gebouw te betreden. De Standhouder en zijn medewerkers dienen de badges tijdens de Beurs permanent te dragen.
 8. De opbouw en afwerking van de Stand dient geheel door de Standhouder worden verzorgd. De Organisatie zorgt voor tafels en stoelen.
 9. De Organisatie kan de toegewezen Stand wijzigen. Het is de Standhouder niet toegestaan om zonder overleg met de Organisatie onderhands de Stand of de door de Organisatie ter beschikking gestelde tafels en stoelen af te staan aan andere standhouders.

III Standinrichting:

 1. De inrichting van de Stand moet aan normale ethische eisen voldoen. De Organisatie houdt zich het recht voor, in overleg met de Standhouder, veranderingen ten gunste aan te brengen.
 2. Buiten de afgebakende Stand mag geen verkoopwaar worden aangeboden en het is de Standhouder verboden stellingen, extra tafels enz. welke de doorgang, het licht of uitzicht belemmeren, te plaatsen.

IV Niet toegestaan is:

 1. Zodanig gebruik te maken van gehuurde ruimte dat door lawaai en/of slechte geuren andere standhouders en/of de bezoekers worden gehinderd.
 2. Het gebruik van een geluidinstallatie.
 3. Het beschadigen van vloeren en wanden.
 4. De Stand geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of ter beschikking te stellen zonder akkoord van de Organisatie.
 5. In de Stand sluikreclame te voeren van bijvoorbeeld internetveilingen ed.
 6. Het gebruik van verwarmingtoestellen en open vuur.
 7. Het verkopen of verstrekken van consumpties aan bezoekers of (medewerkers van) andere standhouders.
 8. Huisdieren mee te nemen.
 9. Te roken, behalve in de aparte aangegeven rookruimte. Wanneer deze niet aanwezig mocht zijn dan dient dit buiten plaats te vinden.
 10. Reclameartikelen, vlaggen of anderszins, van welke aard dan ook, aan wanden of deuren te bevestigen.

V Verplicht is:

 1. Brandgevoelige materialen brandwerend te maken.
 2. Brandvertragende stoffen te gebruiken.
 3. Voor elektra degelijke snoeren en verlichting te gebruiken.
 4. In te staan voor de echtheid van de door de Standhouder aangeboden waren en het feit dat de Standhouder geen inbreuk maakt op aan anderen toekomende (Intellectuele Eigendoms) rechten.
 5. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de punten V-1, V-2, V-3 en V-4 ligt bij de Standhouder.

VI Demonstratie:

 1. Demonstraties mogen niet hinderlijk zijn voor andere standhouders en mogen slechts met toestemming van de Organisatie worden gegeven.

VII Verzekering:

 1. Op geen enkele wijze en in geen enkele situatie kan de organisatie voor schade aansprakelijk worden gesteld. De Standhouder dient zelf een verzekering af te sluiten voor risico’s verbonden aan en/of mogelijk voortvloeiend uit deelname aan de Beurs.
 2. De Organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van personen en/of eigendommen van de Standhouder en zijn medewerkers.

VIII Bewaking:

 1. De beurslocatie en de stands worden buiten de openingstijden niet bewaakt. Wel zal er tijdens deze uren een automatische doormelding zijn bij calamiteiten, zoals inbraak of brand. Het hele pand is voorzien van een automatisch alarmsysteem.
 2. Tot een uur voor en vanaf een uur na de openingsuren mag niemand op de beurslocatie aanwezig zijn, ook de Standhouder en zijn medewerkers niet.

IX Standhuur:

 1. De Standhouder is verplicht om vóór de in de bijlage genoemde dag en tijdstip de bij de toewijzing gezonden factuur te hebben gestort op het aangeven bankrekeningnummer.
 2. Indien aan de sub 1 voorwaarde niet tijdig is voldaan, vervalt het recht op de toegewezen Stand. Restitutie van gestorte gelden zal niet plaats vinden.
 3. Indien door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten de invloedsfeer van de Organisatie, de Beurs niet kan plaatsvinden, zal de Standhouder, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, genoegen moeten nemen met restitutie van de door hem gestorte gelden, onder aftrek van 25 procent voor gemaakte kosten.
 4. Annulering zonder kosten is mogelijk tot 90 dagen vóór de beursdatum bij De organisatie. Na deze termijn is de volledige standhuur verschuldigd.
 5. De Organisatie is gerechtigd om de Stand, indien die een half uur na aanvang van de Beurs nog niet is ingenomen, alsnog aan een andere standhouder toe te wijzen. In dat geval is de Standhouder de volledige standhuur verschuldigd.

X Slotbepalingen:

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

* Een uitzondering op deze regel is dat de leden van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging met verkoopstands van minimaal 2 meter worden toegelaten na toewijzing door de organisatie met dien verstanden dat zij ook de volledige standhuur betalen inclusief BTW, zoals op het inschrijfformulier is aangegeven. Daarnaast gelden ook voor hen dezelfde voorwaarden als voor de andere standhouders en deelnemers. 

Stichting Hertogpost Organisator van Filafair®…

Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7
5224 CN ’s-Hertogenbosch - Nederland
+ 31 (0) 73 - 656 76 80 / + 31 (0) 6 - 53 76 93 50