Beursreglement NOVIO-FAIR 2019 Nijmegen

(algemene voorwaarden voor deelname NOVIO-FAIR 2019)


I Algemeen:

1) Filatelistenvereniging Noviopost & Stichting Hertogpost zijn de organisatoren van NOVIO-FAIR 2019, hierna: de Beurs, en zal hierna ook worden aangeduid met “de Organisatie”.

2) De deelnemer aan de Beurs wordt hierna aangeduid met “de Standhouder”.

3) De aan de Standhouder toegewezen ruimte wordt hierna aangeduid met “de Stand”.

4) De Organisatie verleent onder geen voorwaarde enige exclusiviteit.

5) De Organisatie kan zonder opgaaf van redenen inschrijvingen weigeren.

6) De Organisatie behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en zonder opgaaf van redenen, standhouders en (andere) personen die zich niet houden aan de regels of anderszins niet conform de geldende normen gedragen, van de Beurs te doen verwijderen en uit te sluiten van verdere deelname aan door haar georganiseerde beurzen, zonder verplicht te zijn tot restitutie van de standhuur.

7) De Standhouder welke ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel dient zijn/haar inschrijvingsnummer te vermelden op het inschrijvingsformulier. Uiterlijke inschrijfdatum voor de Beurs is 04 Januari 2019. Over de prijs per strekkende meter wordt niet onderhandeld.*

8) Nadat de inschrijfformulieren zijn ontvangen door de Organisatie, ontvangt de Standhouder ruimschoots voor aanvang van de Beurs een indelingsformulier waarop de Stand vermeld staat, tezamen met de factuur voor de standhuur en eventuele bijkomende kosten.

9) Reclameactiviteiten binnen de Beurs alsmede colportage, voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Reclame-uitingen welke naar het oordeel van de Organisatie niet stroken met de doelstellingen van de Beurs, dienen op eerste verzoek van de Organisatie direct verwijderd te worden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld vlaggen van internetveilingen ed.

10) De Standhouder is te allen tijde gehouden de aanwijzingen van de Organisatie en het halpersoneel op te volgen.


II Standbouw:

1) Opbouw: Met de inrichting van de Stand en standbouw kan op de dag en het tijdstip, zoals hier onderaan genoemd, worden begonnen.

2) Openingsuren: De Standhouder is verplicht tijdig aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat zijn Stand bij aanvang van de openingsuren (op de bijlage genoemde dagen en tijdstippen) volledig ingericht en gereed te hebben ten behoeve van het publiek. Daarnaast moet de Stand tot het einde van de Beurs volledig ingericht blijven.

3) Afbraak: Op de dag en het tijdstip, genoemd in dit reglement en bijlage dienen alle aangevoerde materialen, verkoopartikelen, verpakkingen etc. door de Standhouder te zijn afgevoerd en de Stand leeg te worden achtergelaten.

4) De Standhouder verplicht zich de Stand te bezetten door zijn verkoopartikelen te exposeren en presenteren.

5) Het is niet toegestaan buiten openingstijden of in het restaurant of buiten, handel te drijven; handelsactiviteiten dienen uitsluitend plaats te vinden in de sporthal.

6) Gedurende de openingsuren dient de Stand altijd bemand te zijn.

7) Per stand worden op de Beurs minimaal twee badges uitgereikt. Deze geven het recht op de onder punt II-1 genoemde tijden het gebouw te betreden. De Standhouder en zijn medewerkers dienen deze badges tijdens de Beurs permanent te dragen.

8) De opbouw en afwerking van de Stand dient geheel door de Standhouder te worden verzorgd. De Organisatie zorgt alleen voor stoelen & tafels met tafelrokken.

9) De Organisatie kan de toegewezen Stand en plattegrond wijzigen.


III Stand inrichting:

1) De inrichting van de Stand moet aan normale ethische eisen voldoen. De Organisatie houdt zich het recht voor, in overleg met de Standhouder, veranderingen ten gunste aan te brengen.

2) Buiten de afgebakende Stand mag geen verkoopwaar worden aangeboden en het is de Standhouder verboden zonder overleg stellingen, extra tafels enz. welke de doorgang, het licht of uitzicht belemmeren, te plaatsen.


IV Niet toegestaan is:

1) Zodanig gebruik te maken van de gehuurde ruimte dat door lawaai en/of slechte geuren andere standhouders en/of de bezoekers worden gehinderd.

2) Het gebruik van een geluidinstallatie.

3) Het beschadigen van vloeren en wanden.

4) Het is de Standhouder niet toegestaan om zonder overleg met de Organisatie onderhands de Stand of de door de Organisatie ter beschikking gestelde tafels en stoelen af te staan aan andere standhouders.

5) De Stand geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of ter beschikking te stellen zonder akkoord van de Organisatie.

6) Het gebruik van verwarmingstoestellen, koffiezetapparaten en open vuur.

7) Het verkopen of verstrekken van consumpties aan bezoekers of (medewerkers van) andere standhouders. Koffie te zetten en te schenken in de hal.

8) Huisdieren mee te nemen en te parkeren buiten de aangewezen parkeerplaatsen op het aangrenzende terrein. Kampeerwagen en caravans mogen niet gestald worden op het parkeerterrein. Deze dienen geplaatst te worden langs de openbare weg.

9) Te roken binnen het sportcomplex.

10) Nood- en vluchtdeuren zelfstandig te openen, deze dienen gesloten te blijven!

11) Reclameartikelen, vlaggen of anderszins, van welke aard dan ook, aan wanden of deuren te bevestigen.


V Verplicht is:

1) Brandgevoelige materialen brandwerend te maken.

2) Brandvertragende stoffen te gebruiken.

3) Voor elektra degelijke snoeren en verlichting te gebruiken in onderling overleg met de Organisatie

4) In te staan voor de echtheid van de door de Standhouder aangeboden waren en het feit dat de Standhouder geen inbreuk maakt op aan anderen toekomende (Intellectuele Eigendom) rechten.

5) Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de punten V-1, V-2, V-3 en V-4 ligt bij de Standhouder.


VI Demonstratie:

1) Demonstraties mogen niet hinderlijk zijn voor andere standhouders en mogen slechts met toestemming van de Organisatie worden gegeven.


VII Verzekering:

1) Op geen enkele wijze en in geen enkele situatie kan de organisatie voor schade aansprakelijk worden gesteld. De Standhouder dient zelf een verzekering af te sluiten voor risico’s verbonden aan en/of mogelijk voortvloeiend uit deelname aan de Beurs.

2) De Organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van personen en/of eigendommen van de Standhouder en zijn medewerkers.


VIII Bewaking:

1) De beurslocatie en de stands worden buiten de openingstijden niet fysiek bewaakt. Wel zal er tijdens deze uren een gedeelte automatische doormelding zijn bij calamiteiten, zoals inbraak of brand. Het hele pand is voorzien van een automatisch alarmsysteem. Slagbomen en hekken worden afgesloten op het moment dat de beheerder van het complex het terrein verlaat.

2) Tot een uur voor en vanaf een uur na de openingsuren mag niemand op de beurslocatie aanwezig zijn, ook de Standhouder en zijn medewerkers niet tenzij er iemand van de Organisatie zelf aanwezig is.


IX Standhuur:

1) De Standhouder is verplicht om binnen 30 dagen de toegezonden factuur te betalen en het bedrag te hebben gestort op het aangeven RABO-Bank-bankrekeningnummer.

2) Indien aan de sub 1 voorwaarde niet tijdig is voldaan, vervalt het recht op de toegewezen Stand. Restitutie van gestorte gelden zal niet plaats vinden.

3) Indien door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten de invloedsfeer van de Organisatie, de Beurs niet kan plaatsvinden, zal de Standhouder, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, genoegen moeten nemen met restitutie van de door hem gestorte gelden, onder aftrek van 25 procent voor gemaakte kosten.

4) Annulering zonder kosten is mogelijk tot 60 dagen vóór de beursdatum bij de Organisatie. Na deze termijn is de volledige standhuur verschuldigd.

5) De Organisatie is gerechtigd om de Stand, indien die een half uur na aanvang van de Beurs nog niet is ingenomen, alsnog aan een andere standhouder toe te wijzen. In dat geval is de Standhouder de volledige standhuur verschuldigd.


X Slotbepalingen:

1) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

* * *

* Een uitzondering op deze regel is dat de leden van Noviopost en de leden van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging een gereduceerd tarief gefactureerd krijgen bij afname van minimaal 2 meter. Deze worden toegelaten na toewijzing door de organisatie met dien verstande dat zij ook op tijd de stand huur betalen inclusief btw, zoals op het inschrijfformulier is aangegeven. Daarnaast gelden ook voor hen dezelfde voorwaarden als voor de andere standhouders en deelnemers.

* * *

Het inschrijfformulier kan schriftelijk aangevraagd worden per post of via het web www.noviopost.nl en/of www.filafair.nl gedownload worden.

Overige informatie kan tevens opgevraagd worden bij de onderstaande mailadressen:

info@filafair.nl en/of secretaris@noviopost.nl

Meer en andere informatie kunt u vinden op onze website: www.filafair.nl en/of noviopost.nl


Stichting Hertogpost - 9e Filafair... 2019

Mevr. E. Teurlings (secretaris)

Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7

5224 CN ’s-Hertogenbosch Nederland

+31 (0)73 656 76 80 / +31 (0)6 53 76 93 50


Filatelistenvereniging Noviopost

Dhr. J. Bardoel (secretaris)

Schoutstraat 9

6525 XR Nijmegen

Nederland

+31 (0) 24 356 19 69


Bezoekadres: O.C. Huisman Sporthal

Dennenstraat 25 6543 JP Nijmegen

Informatie openingstijden publiek

Zaterdag 9 maart 2019 van 10:00u - 17.00u.

Zondag 10 maart 2019 van 10.00 - 16.00u.

Opbouw NOVIO-FAIR 2019 (standhouders)

Vrijdag 8 maart 2019 17:30u – 19:30u.

Zaterdag 9 maart 2019 08:00u – 09:30u.

Afbraak NOVIO-FAIR 2019

Zondag 10 maart 2019 vanaf 16:00u – 19:00u.